Ki nem kaphat kártalanítást?

A törvény tételesen felsorolja, hogy kinek a részére nem állapítható meg kártalanítás, akkor sem, ha egyébként a többi feltétel teljesülne is. A Bevától nem kaphat tehát kártalanítást az …
• az állam
• a költségvetési szerv
• a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság
• a helyi önkormányzat
• az intézményi befektető
• a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektető-védelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja
• az elkülönített állami pénzalap
• a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató
• a pénzügyi intézmény
• a Magyar Nemzeti Bank
• a Buda-Cash-nél vezető állású személy, a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá
• a Buda-Cash-ben öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója
• valamint a felsoroltak külföldi megfelelői
A Polgári törvénykönyv szerint közeli hozzátartozónak az alábbi személyek minősülnek: a házastárs; az egyenes ágbeli rokon; az örökbefogadott-, a mostoha és a nevelt gyerek; az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

közvetlen linka könyvjelzőbe.